Cookie beleid vv Kogelvangers

De website van vv Kogelvangers is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy

Privacy

VvKogelvangers hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VvKogelvangers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

 • Om jou te kunnen laten deelnemen aan activiteiten onder de naam van onze vereniging
 • Voor administratieve doeleinden (contributie inning, ledenadministratie)
 • Voor de communicatie naar leden (nieuwsbrief, persoonlijke uitnodigingen, informatie betreffende specifieke activiteiten/wedstrijden). 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam (voorletters);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres (straat plus nr., postcode, plaatsnaam);
 • Telefoonnummer/mobiel tel. nummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer;
 • KNVB-nummer
 • Bij leden ouder dan 16 jaar wordt ter inzage om een ID-bewijs gevraagd. Er wordt geen kopie van het ID-bewijs opgeslagen. Slechts het type document met het bijbehorende documentnummer wordt bewaard (in de ledenadministratie). 

Wie zijn betrokken bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?


Vereniging


Op het moment dat een nieuw lid zich aanmeldt, voert de ledenadministrateur van VvKogelvangers eenmalig alle eerdergenoemde persoonsgegevens in. Daartoe maakt VvKogelvangers gebruik van het ledenadministratiesysteem van de KNVB “Sportlink” genaamd. Hierop heeft het een abonnement. Alle leden van de vereniging, ook de vrijwilligers, zijn in dit systeem bekend. 
Een deel van de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats plus telefoonnummer) van leden en/of vrijwilligers wordt gebruikt door de wedstrijdsecretaris en de teammanagers van de senioren- en jeugdteams met het oog op de wedstrijdplanning en organisatie. Een gedrukte ledenlijst met een deel van alle gegevens van leden en/of vrijwilligers wordt bovendien periodiek verstuurd naar alle bestuursleden. Ten slotte wordt een ledenlijst gedeeld met de leiders van de elftallen en de daarbij horende teamleden.


Derde partijen


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder in dit statement beschreven doeleinden.  
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen  (verwerkers)overeenkomst hebben afgesloten. In deze verwerkersovereenkomsten maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.   
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.  


Minderjarigen 


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Onze documenten zijn hierop aangepast.  
Bewaartermijn  
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt onder andere in dat wij binnen uiterlijk 6 maanden jouw gegevens verwijderen vanaf het moment dat jij aangeeft niet langer lid te willen zijn van onze vereniging én geen financiële verplichtingen jegens de vereniging en/of KNVB meer hebt. Uiteraard zijn wij vanuit wettelijk oogpunt verplicht de factuur voor jouw contributie (met daarop enkele van jouw persoonsgegevens) minimaal 7 jaar lang te bewaren.

Beveiliging 


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:  

 • Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij laten back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten (via Sportlink);
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Datalek


VvKogelvangers heeft de wettelijke verplichting tot het melden van een “datalek”. Van een “datalek” is sprake als door een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan of niet uit te sluiten is dat persoonsgegevens in handen van derden zijn gevallen. Hierbij is niet relevant of een beveiligingsincident opzettelijk of per ongeluk heeft plaatsgevonden.  
Mocht er sprake zijn van een zogenaamd “datalek”, dan melden wij dit bij de toezichthouder op het gebied van Privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. In het geval dat het “datalek” waarschijnlijk ook ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we je zo snel mogelijk hierover informeren. We vertellen je dan wat het “datalek”’ inhoudt, wat VvKogelvangers heeft gedaan om de schade te “repareren” en ook wat jijzelf er aan kunt doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Bovendien geven wij aan waar je terecht kunt met verdere vragen over het “datalek”. 

Rechten omtrent je gegevens 


Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan)  door ons en/of door derden met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Als jouw bezwaar echter tot gevolg heeft dat de KNVB en/of VvKogelvangers jou niet als lid van de vereniging kan (blijven) accepteren, kun je niet deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of indien gewenst direct aan een andere partij. Wanneer je bovendien denkt dat jouw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen.

Hoe doe je een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, overdracht en/of correctie?


Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, overdracht en/of correctie kun je alleen schriftelijk doen bij de secretaris van de vereniging. Je dient je daarbij te legitimeren. Wij zijn namelijk op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker teneinde misbruik te voorkomen. Binnen maximaal 4 weken ontvang je van ons een reactie.

Foto’s


Foto's van voetbalteams inclusief begeleiding en personen, die werkzaamheden t.b.v. de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld bestuursleden of commissieleden, kunnen op de website of middels gedrukte foto-exemplaren in de kantine weergegeven worden. Het doel van de foto’s zal te allen tijde bijdragen aan de normen en waarden waar de vereniging voor staat en een positieve weergave nastreven van een activiteit behorende bij de vereniging. Als leden nadrukkelijk (schriftelijk en vooraf) aangeven geen vermelding op de website of op een foto-exemplaar in de kantine te willen, wordt hier gehoor aan gegeven en zal de foto verwijderd worden.  
Vanaf het seizoen 2018-2019 zullen nieuwe leden via het inschrijfformulier expliciet toestemming geven dat foto's kunnen worden getoond via onze communicatiekanalen. Leden van voor 2018 kunnen op de ledenveragdering van 2018 aangeven of ze wel of niet akkoord gaan met het plaatsen van foto’s.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je vriendelijk hierover met ons contact op te nemen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.  

Contact


Als VvKogelvangers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.


Bestuur VvKogelvangers

[email protected]

Grintweg 2

4797SZ Willemstad

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!